វេទិកាស្រ្តីថ្នាក់ជាតិ “បញ្ចប់ការរើសអើងលើស្រ្តី ក្នុងវិស័យនយោបាយ” ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។ National Women Forum “End Discrimination Against Women in Politics” on Friday 04 December, 2015

IMG_8479 IMG_6722

IMG_6733 IMG_6743

 

Advertisements

About Strey Khmer

Vision: For all women and girls in Cambodia to have voices to realize their human rights, to be free from harm, and to be treated equally in every area of their life in their homes and communities, in their work place, and in wider society.
This entry was posted in Event. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s